ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ШАРГА СУМ
ЗАРЛАЛ
Манай сайтад тавтай морилоно уу. Сумтай холбоотой сайтад тавиулах мэдээ мэдээллээ d.onoo@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү. Таны илгээсэн мэдээ мэдээллийг талархалтайгаар хүлээн авч сайтад байршуулах болно.
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Хөрөнгө зарцуулах тухай 4 2016-01-26
Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 5 2016-01-29
Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 6 2016-02-04
Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 7 2016-02-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 8 2016-02-16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 9 2016-03-01
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 10 2016-03-01
Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухай 11 2016-03-11
Газар эзэмшүүлэх тухай 12 2016-03-11
Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 13 2016-03-14
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 14 2016-03-16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 15 2016-03-21
Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 16 2016-03-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 17 2016-03-29
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 18 2016-03-21
Газар эзэмшүүлэх тухай 19 2016-03-21
Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 20 2016-04-01
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 21 2016-04-06
Газар эзэмшүүлэх тухай 22 2016-04-07
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 23 2016-04-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 24 2016-04-11
Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 25 2016-04-11
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний өдрийг тогтоох тухай 26 2016-04-13
1-р ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 27 2016-04-15
Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай 28 2016-04-15
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 29 2016-04-15
Газар эзэмшүүлэх тухай 30 2016-04-20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 31 2016-04-25
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 32 2016-04-25
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 33 2016-04-25
Хөрөнгө зарцуулах тухай 34 2016-04-25
Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх эрүүлжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 35 2016-05-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 36 2016-05-06
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 37 2016-05-09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 38 2016-05-10
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 39 2016-05-11
Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 40 2016-05-16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 41 2016-05-16
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 42 2016-05-23
Зээл олгох тухай 43 2016-05-24
Газар эзэмшүүлэх тухай 44 2016-05-25
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 45 2016-05-30
Газар эзэмшүүлэх тухай 46 2016-05-30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 47 2016-05-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 48 2016-05-25
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 49 2016-06-06
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 50 2016-06-06
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 51 2016-06-10
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 52 2016-06-16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 53 2016-06-20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 54 2016-06-20
Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 55 2016-06-30
Цол олгох тухай 56 2016-07-19
Хөрөнгө зарцуулах тухай 57 2016-07-27
Газар эзэмшүүлэх тухай 59 2016-08-19
Газар эзэмшүүлэх тухай 60 2016-08-19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 61 2016-08-22
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 62 2016-08-22
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 63 2016-08-30
Зээл олгох тухай 64 2016-08-31
Мал сүргийг бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 65 2016-09-01
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 66 2016-09-01
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 67 2016-09-01
Хугацаа сунгах тухай 69 2016-09-09
Газар эзэмшүүлэх тухай 70 2016-09-09
Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 71 2016-09-09
"Монгол цэрэг-дэлхийн цэрэг" сэдэвт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тухай 350 2014-05-27
Зөвшөөрөл олгох тухай 72 2016-09-19
Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 73 2016-09-22
2-р ээлжийн цэрэг татлагын ажил зохион байгуулах тухай 75 2016-09-30
Мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин тарих ажлыг зохион байгуулах тухай 76 2016-10-14
Газар эзэмшүүлэх тухай 77 2016-10-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 78 2016-10-26
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 79 2016-11-03
Бэлчээрийг гэрээгээр ашиглуулах тухай 80 2016-11-08
Хугацаа сунгах тухай 81 2016-11-08
Газар эзэмшүүлэх тухай 82 2016-11-10
Газар эзэмшүүлэх тухай 83 2016-11-15
Овог, эцгийн нэр, нэр өөрчлөх тухай 3 2016-01-22
Хөрөнгө зарцуулах тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Ажлын хэсэг томилох тухай Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар "Изо хаус" ХХК Канад технологиор 14 сумын 24 багийн төвийн барилга барьж ашиглалтад оруулсан тул Монгол Улсын Засгийн газрын 151 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Монгол Улсын "Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай" хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь заалт, сумын Засаг даргын санал, Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Захиалагчийн хяналт хийх тухай Монгол Улсын "Барилгын тухай" хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.1 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 73 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга захиалагчийн дүрэм"-ийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖ 0 0000-00-00
Зарим хүмүүсийг шагнах тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай Монгол Улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дугаар зүйлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Монгол улсын Тазрын тухай" хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.4 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 990 0000-00-00
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай Монгол Улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дугаар зүйлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 989 0000-00-00
Газар эзэмшүүлэх тухай Монгол улсын Тазрын тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалтыг үндэслзн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 987 0000-00-00
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай Монгол Улсын "Төсвийн тухай" хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8, 42 дугаар зүйлийн 42.2.2, 42.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Төсөвт зохицуулалт хийх тухай Монгол Улсын "Төсвийн тухай" хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8, 42 дугаар зүйлийн 42.2.2, 42.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 0 0000-00-00
Хөрөнгө зарцуулах тухай Аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит 6 дугаар хуралдааны "Төсөв батлах тухай" 6/2 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан хуваарийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 983 0000-00-00
Тусламж олгох тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 982 0000-00-00
Тусламж олгох тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам" ын 2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 981 0000-00-00
Газар эзэмшүүлэх тухай Монгол Улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дахь заалт, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 13 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 980 0000-00-00
Уран бүтээлчид дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол улсын Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар баталсан "Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам"-ын 2.3 дахь заалт, аймгийн Засаг даргын 2012-2 979 0000-00-00
Урамшуулал олгох тухай 1 2016-04-25
Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2 2016-06-13
Урамшуулал олгох тухай 3 2016-07-26
Урамшуулал олгох тухай 4 2016-07-27
Б.Мандахыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай 5 2016-11-07
Газар эзэмшүүлэх тухай 1 2016-01-12
Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2 2016-01-15
Газар эзэмшигчийн нэр өөрчлөх тухай Монгол Улсын "Газрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 976 0000-00-00
Буцах Газар эзэмших эрх олгох тухай Монгол улсын Тазрын тухай" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 974 2014-04-15
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Монгол улсын Тазрын тухай хууль"-ийн 38 дугаар зүйлийн 38.4 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 973 0000-00-00
Халхын голын байлдааны ялалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Монгол Улсын "Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай" хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2. Засгийн газрын 2014 оны 61 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 972 0000-00-00
Ойд оролцуулах тухай Монгол Улсын "Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай" хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 4.15 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 971 0000-00-00
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ Монгол улсын "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 47 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 969 0000-00-00
Ажлын гүйцэтгэлийг хангуулж ажиллах тухай №420 Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын "л" заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 968 2014-01-31
Замын сангийн хөрөнгийг зарцуулах тухай №424 2014 оны 07 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд болох Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцангийн мэлмий гийсний 375 жилийн ой, "Говийн бүсийн их хурд" наадам угтсан бүтээн байгуулалтын ажлуудыг цаг алдалгүй хийхэд аймгийн 964 0000-00-00
Газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай №426 "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай" хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.2 дахь заалт, "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай" хуулийн 4 дүгээр зүйлийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ н 962 0000-00-00
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 1 2017-01-10
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 2017-01-23
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 3 2017-01-27
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 4 2017-02-07
Журам батлах тухай 5 2017-02-17
Хөрөнгө зарцуулах тухай 6 2017-02-21
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 7 2017-02-22
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 8 2017-03-28
Зөвшөөрөл олгох тухай 9 2017-04-03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 10 2017-04-17
2017 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 11 2017-04-17
Хөрөнгө зарцуулах тухай 12 2017-04-18
Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 13 2017-04-18
Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухай 14 2017-04-24
Зээл олгох тухай 15 2017-04-24